Avís Legal

Doctor Fernando Pifarre. amb NIF: 40880891R, domicili a Avd Prat de la Riba, 42, 2, 1a. 25008 Lleida amb telèfon 629 80 24 31 i adreça de correu electrònic fpifarre@gmail.com, d’ara endavant Doctor Fernando Pifarre posa a disposició dels internautes aquest lloc web en els termes d’avís legal recollits en les condicions següents:

Primera.- Definició d’usuari.

L’accés i/o l’ús atorga a qui el realitza la condició d’usuari, acceptant des d’aquell moment i sense cap reserva les presents condicions generals, sense perjudici de les condicions particulars que pogués establir-se per a la regulació de determinats serveis i/o continguts.

En cas que l’usuari sigui menor d’edat haurà d’obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables a tots els efectes de tots els actes realitzats pels menors a càrrec seu.

Segona.- Obligacions de l’usuari.

L’usuari s’obliga a fer servir el lloc web d’acord amb la legalitat vigent, la bona fe, l’ordre públic i els usos i costums generalment acceptats.

Així mateix, l’usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web amb finalitats il·lícites o lesives per als drets i/o interessos de Doctor Fernando Pifarre i/o tercers, ia no causar perjudicis o impedir el funcionament normal del lloc web.

Tercera.- Responsabilitat de l’usuari.

L’ús que realitzi l’usuari del lloc web serà responsabilitat única i exclusiva d’aquest, mantenint en tot cas indemne a Doctor Fernando Pifarre de qualsevol dany i/o perjudici que directament o indirectament , la no observació de les presents condicions generals per part de l’usuari, pogués ocasionar al mateix usuari oa tercers.

En aquest sentit, Doctor Fernando Pifarre es reserva el dret a denegar l’accés i/o ús del lloc web o de qualsevol dels seus continguts i/o serveis, a qualsevol usuari que hauria incomplert aquestes condicions generals.

Quarta.- Responsabilitat de Doctor Fernando Pifarre

Doctor Fernando Pifarre no es fa responsable dels danys i/o perjudicis de qualsevol naturalesa que pogués patir l’usuari o un tercer derivats de:

La manca de disponibilitat, manteniment o efectiu funcionament del lloc web, dels seus serveis o dels seus continguts;
La manca dutilitat, veracitat, adequació o validesa del lloc web, dels seus serveis o dels seus continguts per satisfer les necessitats o expectatives de lusuari;
Que un tercer, trencant les mesures de seguretat establertes utilitzi el lloc web, els seus continguts o serveis per a la remissió de virus, o accedeixi a fer un tractament no autoritzat de les dades emmagatzemades;
Qualsevol ús del lloc web, els seus serveis i/o continguts que pogués realitzar l’usuari o un tercer, en contra de les condicions d’accés i ús.

Cinquena.- Autorització dús dels continguts.

Els continguts que es posen a disposició de l’usuari estan protegits pels drets de propietat intel·lectual necessaris i han estat legalment cedits a les finalitats oportunes pels corresponents titulars.

p>

S’autoritza l’usuari a fer-ne ús a les finalitats expressament recollides al lloc web o en les presents condicions generals, quedant prohibida la reproducció, distribució, modificació o comunicació pública total o parcial, excepte per als casos legalment acceptats.

Sisena.- Autorització dús de les marques i logotips.

Queda expressament prohibit l’ús o reproducció de les marques i/o logotips del lloc web més enllà dels usos expressament previstos en aquestes condicions.

Setena.- Enllaços externs.

Els enllaços externs posats a disposició de l’usuari tenen com a única finalitat facilitar l’accés a altres continguts i/o serveis que poguessin ser del seu interès, no estant aquests gestionats ni controlats per Doctor Fernando Pifarre

Doctor Fernando Pifarre no assumeix cap tipus de responsabilitat directa ni indirecta en relació amb la licitud, veracitat, utilitat, qualitat o fiabilitat dels continguts i/o serveis que no estiguin directament gestionats o controlats per Doctor Fernando Pifarre encara que aquests puguin ser accessibles a través del lloc web.

Vuitena.- Tractament de dades personals.

Doctor Fernando Pifarre té establerta una política de privacitat que regula la recollida, emmagatzematge, tractament i ús de les dades personals que l’usuari faciliti. En aquest sentit, es garanteix el compliment per part seva d’aquesta política que pot ser consultada per l’usuari accedint a l’enllaç corresponent.

Novena.- Modificació i cancel·lació de les presents condicions.

Doctor Fernando Pifarre es reserva el dret a modificar totalment o parcialment el lloc web, el seu disseny, continguts i/o serveis, així com les presents condicions quan així ho consideri oportú. /p>

Igualment, Doctor Fernando Pifarre es reserva el dret a interrompre, suspendre temporalment o cancel·lar definitivament el lloc web o qualsevol dels continguts i/o serveis que l’integren, a la seva sola i sencera discreció.

Desena.- Legislació aplicable i resolució de conflictes.

Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.

WhatsApp chat